Saturday Night Hockey Club

by Kaz Kikuchi & friends
'cause hockey is fun

Blog

Aug.2 games moved to Rink #2

Posted by Kaz on August 1, 2019 at 9:35 AM

due to ice maintenance Rink #3 will be closed

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

2 Comments

Reply IrinaOlegovna
10:56 AM on April 1, 2020 
Ð?обÑ?ое Ñ?Ñ?Ñ?о!
Ð?ожем пÑ?едложиÑ?Ñ? лÑ?Ñ?Ñ?ие "Ñ?бийÑ?Ñ?веннÑ?е" пÑ?огонÑ? длÑ? веб-Ñ?айÑ?ов ваÑ?его конкÑ?Ñ?енÑ?а. Ð?Ñ?его оÑ? 2000 Ñ?Ñ?б.
- Ð?аÑ?анÑ?иÑ?ованнÑ?й Ñ?езÑ?лÑ?Ñ?аÑ?. Ð?нÑ?еÑ?неÑ?-Ñ?айÑ?Ñ? Ñ?оÑ?но "Ñ?падÑ?Ñ?".
- Ð?акÑ?ималÑ?ное колиÑ?еÑ?Ñ?во оÑ?Ñ?иÑ?аÑ?елÑ?нÑ?Ñ? Ñ?иÑ?беков.
- СобÑ?ана оÑ?обаÑ? база - вÑ?жимка Ñ?амÑ?Ñ? "Ñ?меÑ?Ñ?елÑ?нÑ?Ñ?" плоÑ?адок из 10 млн. онлайн-Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ов (поÑ?но, виÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?, Ñ?памнÑ?Ñ? и Ñ?омÑ? подобнÑ?Ñ?). РабоÑ?аеÑ? безоÑ?казно.
- Ð?Ñ?огон делаем Ñ?Ñ?азÑ? Ñ? 4-Ñ? Ñ?еÑ?веÑ?ов.
- Ð?Ñ?пÑ?авка виÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?лок на оÑ?иÑ?иалÑ?нÑ?й e-mail.
- Ð?Ñ?полнение заказа на пÑ?оÑ?Ñ?жении 40-240 Ñ?аÑ?ов кÑ?Ñ?глÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?ки. РаÑ?Ñ?Ñ?нем по вÑ?емени как Ñ?годно.
- Ð?Ñ?огонÑ?ем Ñ? запÑ?еÑ?Ñ?ннÑ?ми клÑ?Ñ?евÑ?ми Ñ?Ñ?азами.
- Ð?Ñ?и двÑ?Ñ? пÑ?огонаÑ? - оÑ?лиÑ?нÑ?е Ñ?кидки.

Цена 4000py.
Ð?олнаÑ? оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?.
Ð?плаÑ?а: Qiwi, ЯндекÑ?.Ð?енÑ?ги, Bitcoin, Visa, MasterCard...
ТелегÑ?м: @exrumer
Whatssap: +7 906 531-21-55
Viber: +79775255462
Skype: XRumer.pro
маил: support@xrumer.eu
Reply IrinaOlegovna
11:05 AM on April 1, 2020 
Ð?аÑ?а Ñ?иÑ?ма пÑ?едлагаеÑ? макÑ?ималÑ?но бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?й меÑ?од "Ñ?биÑ?Ñ?" онлайн-Ñ?айÑ? конкÑ?Ñ?енÑ?а или моÑ?енника.
Ð?Ñ?полÑ?зÑ?ем Ñ?овÑ?еменнÑ?е Ñ?еÑ?нологии, иÑ?пÑ?Ñ?аннÑ?е вÑ?еменем:
- УÑ?Ñ?Ñ?анÑ?ем онлайн-Ñ?айÑ?Ñ? по каким Ñ?годно клÑ?Ñ?евÑ?м запÑ?оÑ?ам.
- 300000-400000 Ñ?памнÑ?Ñ? беклинков.
- Спамим главнÑ?Ñ? Ñ?лекÑ?Ñ?оннÑ?Ñ? поÑ?Ñ?Ñ? оÑ?ганизаÑ?ии пиÑ?Ñ?мами Ñ? Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?ми на моÑ?енниÑ?еÑ?киÑ? Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?
- Ð?онижение позиÑ?ий инÑ?еÑ?неÑ?-Ñ?айÑ?а в поиÑ?ковикаÑ? по лÑ?бÑ?м коммеÑ?Ñ?еÑ?ким клÑ?Ñ?ам.
- Ð?Ñ?именÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?екÑ?еÑ?наÑ? меÑ?одика. ЭÑ?о извеÑ?Ñ?но Ñ?олÑ?ко наÑ?им Ñ?кÑ?пеÑ?Ñ?ам. Ð?еÑ?Ñ?Ñ?илеÑ?ний опÑ?Ñ? Ñ?абоÑ?Ñ?.
- 100% гаÑ?анÑ?иÑ? возвÑ?аÑ?а денег в Ñ?лÑ?Ñ?ае неÑ?даÑ?и.
- СÑ?опÑ?оÑ?енÑ?нÑ?й оÑ?Ñ?еÑ?.
- Ð?онÑ?иденÑ?иалÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? наÑ?ей Ñ?абоÑ?Ñ?. Ð?Ñ?о ваÑ? и наÑ?Ñ? деÑ?Ñ?елÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? никÑ?о не Ñ?знаеÑ?.

СÑ?оимоÑ?Ñ?Ñ? $50
Ð?олнаÑ? оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?.
Ð?плаÑ?а: Ð?иви, ЯндекÑ?.Ð?енÑ?ги, Bitcoin, Visa, MasterCard...
Telgrm: @exrumer
Whatssap: +7 906 531-21-55
Viber: +7(977)5255462
Skype: XRumer.pro
Ñ?лекÑ?Ñ?онка: support@xrumer.eu